Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia – umowa zlecenia a umowa o pracę

Jak bezpiecznie zawrzeć umowę zlecenia

Umowa o prace i umowa zlecenia to dwa zupełnie różne typy umów. Sprawa niby jest oczywista, ale w praktyce właściwe zróżnicowanie tych dwóch umów nie jest takie proste. Powszechnie uważa się, iż umowy zlecenia (gdybyś potrzebował wzoru, możesz go znaleźć w zakładce Wzory pism i umów) są czymś gorszym niż umowy o pracę. Potocznie zwane umowami śmieciowymi, traktowane są nierzadko jako „zło konieczne”. Tymczasem umowa zlecenia może być korzystna dla obu stron – zleceniodawcy i zleceniobiorcy, i nie zawsze, decydując o wyborze umowy zlecenia i umowy o pracę, umowa zlecenia będzie tym gorszym wyborem.

Korzyści umowy zlecenia

Z punktu widzenia pracodawcy umowa zlecenia z pewnością daje wiele korzyści. Przede wszystkim do umowy zlecenia co do zasady nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, zatem wyłączone zostaje stosowanie np. przepisów, mówiących o obowiązkach pracodawcy. Pracodawca, zawierając umowę zlecenia, nie ma zatem obowiązku prowadzenia akt osobowych (gdyż te dotyczą tylko pracowników), ewidencji czasu pracy itp. Może również dowolnie kształtować kwestie wynagrodzeń, związane z umową zlecenia (w tym wypadku bowiem nie obowiązuje kwota minimalnego wynagrodzenia, gdyż dotyczy ona tylko wynagrodzenia za pracę).

Również z punktu widzenia ewentualnego zakończenia umowy, umowa zlecenia jest z pewnością korzystniejszym wyborem niż umowa o pracę. Umowa zlecenia podlega bowiem regulacjom przepisów prawa cywilnego, a z tych wynika, iż przy zawieraniu umów strony mogą dowolnie kształtować ich treść, byleby nie służyły one obejściu prawa. Zawierając umowę zlecenia można umówić się ze zleceniobiorcą np. na 7 dniowy okres wypowiedzenia (albo inny) – takich możliwości nie dają przepisy prawa pracy, gdyż te okresy wypowiedzenia ustanawiają wprost, odpowiednio do danego rodzaju umowy o pracę.

Wady umowy zlecenia

Najistotniejszą wadą takiej umowy z punktu widzenia pracodawcy jest to, iż o ile w nawiązywaniu umów generalnie strony mają swobodę w kształtowaniu ich treści i mogą je zawierać w różnych okolicznościach, tak w wypadku umowy zlecenia zawieranej zamiast umowy o pracę należy się pilnować. Przepisy prawa pracy mówią bowiem wyraźnie, iż dana umowa, jeśli zawiera wszelkie regulacje właściwe dla umowy o pracę, może zostać potraktowana właśnie jako umowa o pracę, niezależnie od tego, jak zostanie nazwana (o tym w dalszej części artykułu).

Wadą umowy zlecenia jest również kwestia podlegania jej jurysdykcji sądów cywilnych – jeśli zatem Twój zleceniobiorca uszkodzi Twoje mienie w trakcie wykonywania swoich obowiązków – jako pracodawca nie masz możliwości korzystania z przepisów, dotyczących odpowiedzialności materialnej pracownika, Twój zleceniobiorca nie jest bowiem Twoim pracownikiem. Podobnie wygląda kwestia wydawania poleceń służbowych, które w umowie zlecenia raczej nie wchodzą w grę.

Umowa zlecenia a umowa o pracę.

Jeśli dana umowa zlecenia, zawarta pomiędzy stronami, zawiera nazwę, określa stanowisko zleceniobiorcy, wynagrodzenie za pracę, miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, na jaki została zawarta, to może zostać potraktowana jako umowa o pracę. Zawierając umowę zlecenia należy bezwzględnie pilnować, aby jej zapisy nie przypominały umowy o pracę, gdyż może ona zostać zakwestionowana w trakcie kontroli inspekcji pracy, nie mówiąc już o tym, iż pozostawia pracownikowi możliwość wystąpienia do sądu pracy o uznanie, iż jest to w istocie umowa o pracę. Zamiast zatem określać stanowisko, na jakim będzie pracował Twój zleceniodawca, określ raczej to, czym będzie się zajmował.

Przykładowo zamiast w umowie pisząc „sekretarka” (co sugeruje stanowisko, czyli element umowy o pracę), napisz „Do obowiązków zleceniobiorcy należy: prowadzenie sekretariatu firmy, obsługa korespondencji, kontakt z petentami” itp.). Drobna zmiana, ale może uchronić Cię przed poważnymi konsekwencjami. Podobnie należy postąpić, kształtując w umowie zlecenia kwestię wynagrodzenia. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie podlega ochronie przepisów prawa pracy, nie masz zatem obowiązku wypłacania go najpóźniej do 10 następnego miesiąca. Wynagrodzenie za pracę musisz wypłacać przynajmniej raz w miesiącu. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia należy się co do zasady po wykonaniu zlecenia.

Ważne!!!

Nie polecam zawierania umów zlecenia na czas nieokreślony. Lepiej takie umowy zawrzeć na określony przedział czasu, potem można je w każdej chwili przedłużać, w zależności od potrzeb.

Oczywiście jeśli umowa zlecenia została zawarta na kilka miesięcy, trudno oczekiwać z wypłatą do końca trwania umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ze zleceniobiorcą umówić się na periodyczną wypłatę wynagrodzenia. Należy tylko pilnować, aby wypłaty nie przypominały zbytnio wypłat, charakterystycznych dla umowy o pracę. W umowie zlecenia warto zawrzeć zapis, iż wynagrodzenie zostanie wypłacone częściowo, każdorazowo po przedłożeniu przez zleceniobiorcę rachunku. Wówczas wynagrodzenia nie wypłacasz, dopóki zleceniobiorca rachunku nie przedstawi.

Pamiętaj, aby na umowie zlecenia nie określać przedziałów czasowych, w których Twój zleceniobiorca ma wykonywać pracę. Nie pisz zatem „Zleceniobiorca będzie pracował od 8.00 do 16.00” – taki zapis zbyt przypomina stosunek pracy. Co do zasady w wypadku umów zlecenia zleceniobiorca  sam wyznacza sobie ramy czasowe, w trakcie których będzie wykonywał swoje obowiązki.

Bezwzględnie pamiętaj również, iż na umowie zlecenia nie możesz wydawać jakichkolwiek poleceń służbowych. Dopuszczalne są wszelkie sugestie zleceniodawcy, zmierzające do efektywniejszej realizacji zleconych prac, w żadnym wypadku nie mogą one jednak przypominać charakterystycznych dla umowy o pracę poleceń służbowych.

Jeśli chcesz, możesz ze swoim zleceniobiorca umówić się na określoną ilość dni wolnych od pracy, za które Twój zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie. Takie uzgodnienia są o tyle ważne, że w wypadku umowy zlecenia nie ma mowy o urlopach pracowniczych (jak również innych uprawnieniach pracowniczych).

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia

Masz jakieś pytania czy wątpliwości? Podziel się w komentarzach

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • umowa zlecenie
 • umowa zlecenia
 • umowa zlecenie a umowa o pracę
 • umowa na zlecenie
 • umowa o pracę a umowa zlecenie
 • umowy zlecenia
 • umowa o zlecenie
 • umowa zlecenia a umowa o pracę
 • co to jest umowa zlecenie
 • umowa-zlecenie
Podziel się ze znajomymi na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Pinger
 • Twitter
 • Śledzik
 • Blogger.com