Potrącenia alimentów z wynagrodzeń i zasiłków pracownika – przykład

O tym, jakie są zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych pisałem już na niniejszym blogu. Niniejszy artykuł będzie zatem prezentacją przykładu rozliczenia wynagrodzenia, zasiłków oraz potrąceń należności alimentacyjnych z wyszczególnieniem poszczególnych kwot. Przykład znajduje się na końcu artykułu, dobrze jest jednak zapoznać się ze wstępem teoretycznym w celu łatwiejszego ustalenia, do czego odnoszą się poszczególne prezentowane w przykładzie kwoty.

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

Wynagrodzenie zasadnicze (za przepracowaną część miesiąca) i wynagrodzenie chorobowe (tu możesz zobaczyć, jak ustala się wysokość wynagrodzenia chorobowego oraz jak się uwzględnia wynagrodzenie chorobowe na liście płac) oraz zasiłki podlegają ochronie przed dokonywaniem potrąceń według odrębnych przepisów, przy czym do potrąceń z wynagrodzenia chorobowego stosuje się przepisy, dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

Dokonując potrąceń należności alimentacyjnych, które korzystają z pierwszeństwa, potrąceniu ulega pełna kwota dopuszczalna w wysokości 3/5 wynagrodzenia, po dokonaniu odliczeń składek i podatków, przy czym nie ma w tym wypadku mowy o kwocie wolnej pod potrąceń (pamiętaj, że przy potrącaniu należności innych niż alimenty, np. egzekwowanych kredytów, potrącenie nie może być wyższe niż 1/2 wynagrodzenia, a dodatkowo w takim wypadku występuje kwota wolna od potrąceń, będąca równowartością minimalnego wynagrodzenia za pracę które przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie, po odliczeniu składek i podatków).

Z kolei zasiłek chorobowy podlega egzekucji według zasad, omówionych w przepisach ustawy emerytalnej, zgodnie z którymi zasiłek (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy i świadczenie rehabilitacyjne) podlegają potrąceniom alimentacyjnym do wysokości 60 % świadczenia, a niealimentacyjnym do wysokości 25 % świadczenia. Jeśli potrąceń dokonuje się na rzecz świadczeń alimentacyjnych i niealimentacyjnych jednocześnie, to łącznie potrącenia nie mogą przekroczyć 60 % wysokości zasiłku.

Ważne!!!

Należy pamiętać, iż dokonując potrąceń kwot ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne, wolna od potrąceń i egzekucji jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury, która w okresie od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku wynosi 399,59 zł (799,18 zł x 50%), a jeżeli zasiłek chorobowy wypłacany jest pracownikowi jedynie za część miesiąca, to kwota wolna od potrąceń podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

Przykład

Pracownik w miesiącu czerwcu otrzymał wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w wysokości 1443 zł, wynagrodzenie chorobowe w wysokości 511,70 zł, oraz zasiłek chorobowy w wysokości 334 zł (zasiłek przysługiwał pracownikowi w czerwcu za 6 dni choroby). Pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 139,06 zł oraz ulgi podatkowej w wysokości 46,33 zł. Pracodawca otrzymał od komornika informację o zajęciu wynagrodzenia na poczet zaległych alimentów. Jak ustalić, ile wynoszą potrącenia oraz ile wypłacić pracownikowi?

Ustalenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i wynagrodzenia chorobowego za czerwiec

 1. Podstawa składek społecznych: 1443 zł
 2. Składki społeczne: 13,71 % * 1443 zł = 197,83 zł
 3. Podstawa składki zdrowotnej: 1443 zł + 511,70 zł – 197,83 zł = 1756,87 zł
 4. Składka zdrowotna 9 % * 1756,87 zł = 158,12 zł
 5. Składka zdrowotna odliczana od podatku 7,75 % * 1756,87 zł = 136,16 zł
 6. Zaliczka na podatek:
  1. Podstawa podatku: 1443 zł + 511,70 zł – 197,83 zł – 139,06 zł = 1617,81 a poza okrągleniu 1618 zł
  2. Podatek 18 % z 1618 = 291,24 zł
  3. 291,24 – 46,33 = 244,91 zł
  4. 244,91 zł – 136,16 zł = 108,75 zł = 109 zł – tyle wyniesie podatek do urzędu skarbowego, obliczony od wynagrodzenia za pracę i chorobowego
 7. Netto: 1443 zł + 511,70 zł – 197,83 zł – 158,12 zł – 109 zł = 1489,75 zł
 8. Kwota potrącenia: 3/5 z 1489,75 zł = 893,85 zł

Potrącenie z zasiłku

 1. Dopuszczalna kwota do potrącenia z zasiłku: 60 % z 334 = 200,40
 2. Kwota wolna od potrąceń z zasiłku:
  1. 399,59 zł : 30 dni miesiąca = 13,32 zł
  2. 13,32 * 6 dni zasiłku = 79,92 zł
 3. Sprawdzenie, czy potrącenie dopuszczalnej kwoty nie naruszy kwoty wolnej pod potrąceń.
  1. Zasiłek brutto = 334 zł
  2. Podstawa podatku od zasiłku = 334 zł (ulgi nie stosujemy, była już uwzględniona przy liczeniu podatku od wynagrodzenia za pracę i chorobowego)
  3. Podatek od zasiłku: 18 % * 334 zł = 60 zł
  4. Zasiłek po odliczeniu zaliczki na podatek i potrąceniu należności alimentacyjnych: 334 zł – 60 zł – 200,40 zł = 73,60 zł. Kwota ta jest niższa od kwoty wolnej 79,92 zł, a zatem z zasiłku nie ma możliwości dokonania potrącenia.

   Potrącenia alimentów z wynagrodzenia

   Potrącenia alimentów z wynagrodzenia

 Masz jakieś pytania albo uwagi? Podziel się nimi w komentarzach.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • potrącenia alimentacyjne
 • potrącenie alimentacyjne
 • potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia
 • potrącenie alimentów
 • potracenie alimentów z wynagrodzenia
 • potrącenie alimentów z zasiłku chorobowego
 • potrącenia alimentacyjne 2013
 • potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego
 • potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego
 • potracenia alimentacyjne z zasiłku chorobowego