Wszystko o obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – przykłady

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

W niniejszym artykule omówione zostały zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz za pozostałą część miesiąca (jeśli np. pracownik w ciągu miesiąca był kilka dni na urlopie wypoczynkowym). O zasadach ustalania stażu do urlopu możesz poczytać tutaj, o zasadach ustalania wysokości wymiaru urlopu możesz przeczytać tutaj, a przykładach ustalenia wysokości ekwiwalentu możesz poczytać tutaj.

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Stosownie do treści art. 172 kp za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. W praktyce problemem może być ustalenie tego wynagrodzenia, jeśli pracownik oprócz pensji zasadniczej otrzymuje również inne składniki wynagrodzenia (premie, prowizje, dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny itp.). Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 172 kp zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Natomiast jeśli wysokość wynagrodzenia pracownika podlega znacznemu zróżnicowaniu, okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Rozporządzenie, o którym mowa powyżej precyzuje natomiast, które składniki wynagrodzenia za pracę i inne należności należy uwzględnić przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, jak również które z tych składników należy pominąć. Zgodnie z treścią § 6 powołanego rozporządzenia wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • nagród jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

W wynagrodzeniu urlopowym powinny zostać zatem uwzględnione wszystkie inne składniki, niż wymienione powyżej, ale tylko pod warunkiem, że przysługują one pracownikowi w okresie, w którym korzysta on z urlopu wypoczynkowego.

Obliczając wynagrodzenie za urlop należy uwzględnić fakt, że w celu ustalenia podstawy jego wymiaru wyróżnić należy trzy grupy składników pensji pracownika. Do pierwszej z tych grup zalicza się wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości – miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny stały, dodatek stażowy i stałą miesięczną premię regulaminową w określonej kwocie. Stosownie do treści §7 powołanego rozporządzenia składniki te uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W takim wypadku, jeśli pracownik poza wymienionymi nie otrzymuje innych składników wynagrodzeń, to nie ma nawet potrzeby ustalania jego wynagrodzenia za urlop. Otrzyma on bowiem pensję za cały miesiąc w takiej wysokości, w jakiej by otrzymał, gdyby nie korzystał z urlopu tylko cały miesiąc pracował:

Przykład

Pracownik został zatrudniony w firmie X z wynagrodzeniem w wysokości 2500 zł miesięcznie. W zakładzie pracy oprócz pensji zasadniczej wypłacana jest premia regulaminowa w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Od dnia 1 kwietnia 2012 troku pracownik otrzymał podwyżkę, po której jego pensja wynosi 2700 zł miesięcznie. W okresie od 16 marca do 10 kwietnia 2012 roku pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

W opisanym powyżej przykładzie nie zachodzi potrzeba wyodrębniania wynagrodzenia za urlop i ustalenia jego wysokości. Pracownik za marzec 2012 roku otrzymał wynagrodzenie za pracę i za urlop w kwocie 3.000 zł (2.500 zł + 20% x 2.500 zł), a za kwiecień 2011 r. w kwocie 3.240 zł (2.700 zł + 20% x 7.900 zł).

Przykład

Pracownik pracuje na pełnym etacie, z wynagrodzeniem w wysokości 2500 zł miesięcznie. Od dnia 1 marca 2012 roku pracownikowi obniżono wynagrodzenie do kwoty 2200 zł miesięcznie. W marciu pracownik wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie urlopowe pracownika również nie musi zostać wyodrębnione. Skoro bowiem pracownik ma pensję składającą się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego, to zgodnie z powołanym powyżej §7 składniki te uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości, w której pracownik korzysta z urlopu. Zatem pensja pracownika za miesiąc marzec 2012 z uwzględnieniem wynagrodzenia urlopowego wyniesie 2200 zł.

Druga z grup składników wynagrodzeń to składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem zakwalifikowanych do pierwszej grupy (co wynika z treści § 8 powołanego rozporządzenia). W tej grupie mieszczą się wynagrodzenia określone stawką godzinową, akordową lub prowizyjną, wynagrodzenie za nadgodziny, premie zmienne, prowizje ustalane procentowo itp. Te zmienne składniki uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w łącznej wysokości, wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania ich wysokości (np. gdy prowizje pracownika znacznie się różnią w poszczególnych miesiącach), składniki te mogą być uwzględnione w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Należy pamiętać, iż w wypadku zmiany wysokości zmiennych składników wynagrodzenia lub zmiany ich rodzaju w tym okresie, z którego ustala się podstawę do wynagrodzenia urlopowego (czyli w ciągu tych 3 miesięcy, z których liczymy średnią), które to zmiany zostały wprowadzone przez rozpoczęciem przez pracownika urlopu albo w trakcie korzystania przez pracownika z urlopu, to podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ustala się już z uwzględnieniem tych zmian. Jeśli natomiast przez cały okres, który przyjmujemy do ustalenia podstawy wymiaru (czyli te 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym pracownik poszedł na urlop wypoczynkowy) lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe pracownikowi nie przysługiwały zmienne składniki wynagrodzenia, to przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi takie wynagrodzenie przysługiwało.

Dodatkowo w sytuacji, gdy pracownik przed dniem rozpoczęcia korzystania z urlopu wypoczynkowego otrzymał składnik wynagrodzenia należący do drugiej grupy, a składnik ten został wypłacony za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie określone w stawce godzinowej oraz premię regulaminową. Pracownik korzystał z urlopu w marcu 2012 roku, przy czym przez cały luty 2012 roku był nieobecny w pracy z powodu choroby. Do podstawy wymiaru przyjęto wynagrodzenia ze stycznia 2012 oraz grudnia i  listopada 2011 roku (z pominięciem lutego).

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Przykład

Pracownik został zatrudniony w dniu 2 stycznia 2012 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł oraz prowizją, która w styczniu 2012 roku wyniosła 230 zł, w lutym 300 zł, a w marcu 250 zł. Zarobił więc odpowiednio 2.230 zł, 2300 zł oraz 2.250 zł. W kwietniu 2012 roku pracownik korzystał z 5 dni urlopu. W okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu, a więc w styczniu, lutym i marcu 2012 roku pracownik przepracował 64 dni, czyli 512 godzin. Gdyby pracownik nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, to w kwietniu 2012 roku przepracowałby w sumie 20 dni (160 godzin). Ustalmy zatem wynagrodzenie urlopowe pracownika.

Podstawa wymiaru:  2.230 zł + 2300 zł + 2.250 zł = 6.780 zł

Stawka za 1 godzinę: 6.780 zł : 512 godzin = 13,24 zł

Wysokość wynagrodzenia urlopowego wyniesie zatem:

13,24 zł x 40 (godzin urlopu w kwietniu) = 529,60 zł.

Pozostało nam do ustalenia wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma za przepracowaną część miesiąca. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustala się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Zgodnie z §12 tego rozporządzenia w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Wracając zatem do naszego przykładu pracownik otrzyma wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w wysokości:

2000 – (2000 : 160 * 40) = 2000 – 500 = 1500

 Zakładając, iż w miesiącu kwietniu pracownik otrzymał premię w wysokości 180 zł, całkowite jego wynagrodzenie wyniesie:

 1500 + 529,60 + 180 = 2209,60 zł.

Podana kwota jest kwota brutto. Zainteresowanych wyliczeniem kwoty netto odsyłam do mojego wpisu tutaj, w którym przedstawiłem sposób rozliczania listy płac oraz ustalenia wysokości pensji netto pracownika.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia urlopowego dla pracownika z nadgodzinami

Pracownik został zatrudniony w dniu 1 lutego 2011 roku z wynagrodzeniem w wysokości 2200 zł. Pracownik otrzymuje również premie miesięczne, które wypłacane są co miesiąc w różnych wysokościach. Premie te wynosiły odpowiednio w styczniu 2012 roku 550 zł, w lutym 300 zł, a w marcu 200 zł. Dodatkowo z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych pracownik otrzymał w styczniu kwotę 180 zł za przepracowane dodatkowo 10 godzin, a w lutym pracownik otrzymał dodatkowo kwotę 203 zł za przepracowane dodatkowo 13 godzin. W kwietniu 2012 roku pracownik korzystał z 8 dni urlopu. Jak ustalić wynagrodzenie za kwiecień pracownika z uwzględnieniem wynagrodzenia urlopowego?

W okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu, a więc w styczniu, lutym i marcu 2012 roku pracownik przepracował 21 + 21 + 22 dni, czyli 512 godzin, a dodatkowo przepracował 23 godziny nadliczbowe. Razem pracownik przepracował zatem 535 godzin. Ustalając wynagrodzenie urlopowe pracownika w sposób podany w powyższym przykładzie należy uwzględnić nie tylko wynagrodzenie za nadgodziny, ale również doliczyć do czasu przepracowanego te godziny dodatkowej pracy pracownika. Gdyby pracownik nie korzystał z urlopu wypoczynkowego, to w kwietniu 2012 roku przepracowałby w sumie 20 dni (160 godzin). Ustalmy zatem wynagrodzenie urlopowe pracownika.

Podstawa wymiaru:

2.200 zł (zasadnicze za styczeń) + 550 zł (premia za styczeń) + 180 zł (nadgodziny za styczeń) + 2200 zł (zasadnicze za luty) + 300 zł (premia za luty) + 203 zł (nadgodziny za luty + 2.200 zł (zasadnicze za marzec) + 200 zł (premia za marzec) = 8033 zł

Stawka za 1 godzinę: 8.033 zł : 535 godzin = 15,01 zł

Wysokość wynagrodzenia urlopowego wyniesie zatem:

15,01 zł x 64 (godzin urlopu w kwietniu) = 960,64.

Pozostało nam do ustalenia wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma za przepracowaną część miesiąca. Ustalamy je podobnie jak w poprzednim przykładzie:

2200 – (2200 : 160 * 64) = 2200 – 880 = 1320

Zakładając, iż w miesiącu kwietniu pracownik otrzymał premię w wysokości 180 zł, całkowite jego wynagrodzenie wyniesie:

1320 + 960,64 + 180 = 2460,64 zł.

Podana kwota jest kwotą brutto.

Trzecia grupa składników wynagrodzenia pracownika dotyczy składników wypłacanych za okresy dłuższe niż miesiąc, czyli np. premie kwartalne. Składniki wynagrodzenia za wymienione okresy, stosownie do treści §12 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. wypłaca się w przyjętych terminach ich wypłaty, przy czym okres urlopu powinien być traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Przykład:

Pracownica korzystał z urlopu w marcu 2012 roku. Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2000 zł otrzymuje również premie kwartalne w wysokości 20 % wynagrodzenia z tego kwartału. Premia ta wypłacana jest na koniec każdego kwartału. W naszym przykładzie premia za okres obejmujący miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu (a więc marzec), zostanie wypłacona w terminie jej wypłaty w takiej wysokości, jakby w marcu pracownik normalnie pracował.

W wypadku składników wypłacanych kwartalnie, półrocznie lub rocznie, nie wpływają one na wysokość wynagrodzenia urlopowego, wypłacane są bowiem w ustalonych terminach, a urlop pracownika nie wpływa na zasady ich wypłaty.

Urlop na przełomie miesięcy a ustalanie podstawy wynagrodzenia urlopowego

W praktyce często zdarza się, iż pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy. Pojawić się może zatem pytanie, czy jeśli np. pracownik korzystał z urlopu od dnia 20 marca do dnia 10 kwietnia, to czy należy ustalić odrębnie podstawę do wynagrodzenia urlopowego za marzec, a odrębnie za kwiecień. Rozwiewając od razu wszelkie wątpliwości: nie ma potrzeby osobnego ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla każdego z tych miesięcy. Taki wniosek można wysnuć z analizy przepisów –  posługują się one bowiem pojęciem „miesiąc rozpoczęcia urlopu”, zatem w przypadku urlopu przypadającego na przełomie miesięcy, ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nie ma potrzeby odrębnego obliczania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla każdego z miesięcy. Stosownie do powołanych w niniejszym artykule przepisów podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego ustala się z miesięcy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a nie miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Powyższe oznacza, iż do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego pracownika na przełomie marca i kwietnia  wystarczy ustalić podstawę wynagrodzenia urlopowego dla części urlopu wykorzystywanego w marcu. Podstawa ta będzie uwzględniana również do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego za kwiecień. Oczywiście nie jest błędem, jeśli kadrowa od nowa ustali podstawę wynagrodzenia urlopowego za kwiecień. Wykorzystując jednak brak regulacji w tym zakresie można „ułatwić sobie życie” przyjmując jedną podstawę w obu miesiącach.

Być może w Twojej praktyce wynagrodzenie urlopowe liczy się inaczej. Jak? Podziel się, napisz w komentarzach.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • obliczanie wynagrodzenia
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2012
 • urlop wypoczynkowy 2012
 • obliczanie wynagrodzenia za urlop
 • jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2012
 • jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • obliczanie wynagrodzenia urlopowego
 • obliczanie urlopu wypoczynkowego