«

»

cze 28

Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki

Zawarcie umowy zlecenia ze studentem

Umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia, są dla przedsiębiorców jednym z korzystniejszych sposobów pozyskania „siły roboczej”. Korzyści te wynikają przede wszystkim z braku obowiązków, jakie normalnie pojawiają się po stronie przedsiębiorcy w wypadku zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę (obowiązek prowadzenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy itp.), jak również z braku uprawnień po stronie zleceniobiorcy czy przyjmującego dzieło, należnych pracownikom (prawo do urlopu, nadgodzin, płatnych zwolnień lekarskich ochrony wynagrodzenia itp.,). Umowy cywilnoprawne mogą oznaczać dla przedsiębiorcy również wiele korzyści finansowych, szczególnie dotyczących zobowiązań pieniężnych na rzecz ZUS.

Największe zaś oszczędności w tym zakresie daje przedsiębiorcy zawieranie umów zlecenia ze studentami, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Za osobę studiującą, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, przedsiębiorca w ogóle nie odprowadza składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i to zarówno składek społecznych, jak i składki zdrowotnej.

Korzyści umowy zlecenia ze studentem lub uczniem

Zasadniczo umowa zlecenia jest tytułem do obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ten powstaje z chwilą, która w umowie oznaczona jest jako dzień rozpoczęcia jej obowiązywania (a jeśli w treści umowy zlecenia takiego dnia nie wskazano, obowiązek składkowy powstaje od dnia zawarcia umowy). Obowiązek naliczania i odprowadzania składek z tytułu umowy zlecenia obowiązuje do momentu jej rozwiązania albo wygaśnięcia, jeśli umowa została zawarta na oznaczony okres czasu.

Zaznaczyć należy, iż ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a zgłoszenie również do tego rodzaju ubezpieczenia społecznego odbywa się wyłącznie na wniosek zleceniobiorcy (jeśli chce on np. korzystać z prawa do zasiłku, będąc niezdolnym do realizacji umowy zlecenia z powodu np. choroby).

Odmienne regulacje obowiązują jednak w wypadku zawierania umów zlecenia z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych czy ponadpodstawowych oraz studentami. Jeśli zleceniobiorcą są właśnie takie osoby, to zleceniodawca nie ma obowiązku w ogóle zgłaszania ich do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jak również nie ma obowiązku opłacania jakichkolwiek składek za te osoby. Podkreślić należy, iż to zwolnienie ze składek obowiązuje wyłącznie do ukończenia przez tych uczniów lub studentów 26 roku życia.

Umowa zlecenia studenta z własnym pracodawcą

Opisane powyżej zwolnienie z opłacania składek z umowy zlecenia, zawartej z uczniem bądź studentem, którzy nie ukończyli 26 roku życia, nie dotyczy jednak umowy zlecenia, zawartej przez studenta czy ucznia z własnym pracodawcą, z którym łączy go już umowa o pracę. W takim wypadku jednak, jeśli umowa o pracę została zawarta wcześniej (a pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń), to z umowy zlecenia nie dokonuje się już odrębnego zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń. Rozliczając składki sumuje się po prostu wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, a składki oblicza od sumy wynagrodzeń. Podobnie nie ma potrzeby tworzenia odrębnych raportów ZUS RCA – skoro bowiem sumuje się wynagrodzenia i od nich dopiero liczy składki, to na formularzach rozliczeniowych również podaje się sumy podstaw i wysokości poszczególnych składek.

Kiedy obowiązuje status studenta

Za studenta uważa się każdą osobę, która pobiera wykształcenie na studiach pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie), studiach drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), albo też na jednolitych studiach magisterskich. Status studenta obowiązuje od dnia wpisania danej osoby na listę studentów do dnia ukończenia przez tą osobę studiów. Analogicznie status obowiązuje do dnia skreślenia studenta z listy studentów danej uczelni.

W praktyce wątpliwości budzi czasem termin „dzień ukończenia studiów”. Niektórzy pracodawcy mają bowiem problem z określeniem, czy dniem ukończenia studiów jest dzień obrony, uzyskania absolutorium, zakończenia zajęć na uczelni czy jeszcze jakiś inny. Precyzyjne ustalenie dnia zakończenia studiów jest bardzo ważne nie tylko dla obowiązku składkowego w wypadku umów zlecenia, zawieranych ze studentami. Ma ono znaczenie również chociażby dla precyzyjnego ustalenia okresów wyczekiwania w przypadku wynagrodzeń chorobowych i zasiłków.

Za dzień ukończenia studiów powszechnie uważany jest dzień, w którym student:

 1. złożył egzamin dyplomowy (obrona)
 2.  złożył ostatni egzamin, wymagany planem studiów, jeśli studiuje on na kierunkach lekarskich, weterynarii czy lekarsko – dentystycznych
 3. zaliczył ostatnią praktykę, przewidzianą planem studiów, jeśli studiuje na kierunku farmacja.

Ważne!!!

Od dnia następnego po ukończeniu przez studenta studiów lub skreślenia go z listy zawarta z nim umowa zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli zatem umowa zlecenia została zawarta w trakcie studiów i zleceniobiorca (zgodnie z przepisami) nie odprowadzał od niej składek, to w omawianym wypadku musi rozważyć obowiązek objęcia swojego zleceniobiorcy – byłego studenta – ubezpieczeniem.

Wyjaśnienia wymaga również bardzo ważna kwestia. Studenci, kończący studia pierwszego stopnia (licencjat, inżynierskie) zachowują prawa studenta do dnia 31 października w roku, w którym ukończyli studia. Regulacja taka obowiązuje na wypadek, gdyby zdecydowali oni na kontynuację kształcenia się na uzupełniających studiach magisterskich. To, że zachowują prawa studenta nie oznacza, iż posiadają status studenta. Przykładowo obrona pracy licencjackiej miała miejsce w dniu 10 lipca, absolwent zachowuje prawa studenta do 31 października, ale po dniu 10 lipca nie ma już statusu studenta, umowa zlecenia z nim zawarta nie jest więc wolna od obowiązków składkowych.

Umowy zlecenia, zawierane z uczniami czy studentami, są korzystne tak naprawdę dla obu stron tej umowy. Z reguły umowy takie zawiera się do realizacji prostszych zadań (ze względu na brak wiedzy i doświadczenia zleceniobiorcy, choć nie musi to być normą). Zawarcie takiej umowy pozwala pracodawcy zaoszczędzić na obowiązkach składkowych, studentowi – oprócz uzyskania środków finansowych – pozwala na zdobycie doświadczenia, niezbędnego w dobie coraz większej konkurencji na rynku pracy i coraz większych wymagań tego rynku.

Masz jakieś pytania? Zadaj je w komentarzach. Jeśli szukasz wzoru rachunku do umowy zlecenia albo sposobu jej rozliczania, zapoznaj się z artykułem Rachunek do umowy zlecenia.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (11 votes cast)
Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki, 5.0 out of 5 based on 11 ratings

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • umowa zlecenie student
 • umowa zlecenie dla studenta
 • umowa zlecenie ze studentem
 • umowa zlecenie dla studenta wzór
 • umowa zlecenia ze studentem
 • wzor umowy zlecenia dla studenta
 • student a umowa zlecenie
 • umowa zlecenie studenta
 • student umowa zlecenie
 • umowa zlecenia dla studenta
Podziel się ze znajomymi na:
 • facebook Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki
 • googlebookmark Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki
 • blip Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki
 • pinger Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki
 • twitter Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki
 • sledzik Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki
 • blogger Umowa zlecenia ze studentem – czy płaci się składki

1 komentarz

 1. Paulina

  Witam. Ja mam takie pytanie czy jeśli przerwałam studia pod koniec stycznia a nie dostałam informacji o skreśleniu z listy studentów a mam ważna legitymacje do 31 marca to czy na ten okres 2 ostatnich tygodni marca mogę podjąc prace jako student na umowa zlecenie??

  1. admin

   Jeśli nie trzymała Pani formalnej informacji o skreśleniu z listy studentów, to nadal zachowuje Pani status studenta, a Pani umowa zlecenia będzie zwolniona ze składek ZUS. Na wszelki wypadek radziłbym jednak upewnić się w dziekanacie, żeby potem przy ewentualnej kontroli z ZUS nie trzeba było naliczać zaległych składek, jeśli ZUS zakwestionuje Pani umowę zlecenia jako zawartą ze studentem.

 2. Ela

  Umowa zleceniem ze studentem poniżej 26 roku życia. Nie odpowadza się skladek do ZUS. A co będzie w przypadku kiedy taki zleceniobiorca ulegnie wypadkowi przy pracy? Czy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić jakieś odszkodowanie? Czy może należy taką osobę ubezpieczyć od nieszczęśliwych wypadków?

  1. admin

   W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż na umowie zlecenia nie ma kogoś takiego, jak pracodawca i pracownik (jest natomiast zleceniodawca i zleceniobiorca, ze wszelkimi tego konsekwencjami w postaci braku praw i obowiązków pracodawcy i pracownika). Jeśli student – zleceniodawca ulegnie wypadkowi, to kwestia ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej zleceniodawcy zależy od wielu okoliczności, przy czym w grę wchodzi tu ewentualne postępowanie przed sądem cywilnym, a nie sądem pracy.

 3. Piotr

  Witam.

  Proszę o stwierdzenie czy łamane jest prawo w następujących sytuacjach:

  1 października 2012 pracodawca podpisuje umowę-zlecenie ze studentką. Niestety po czasie okazuje się, że studentką ona nie była, prawda wychodzi na jaw 20 października 2013. Od 1 października 2013 jest ona uczennicą szkoły policealnej. Czy w takim wypadku pracodawca ponosi konsekwencje przed Urzędem Skarbowym zawsze czy tylko gdy nie odprowadzał składek(obowiązkowych w przypadku braku statusu studenta) ?

  Być może niektóre rzeczy niezbyt precyzyjnie napisałem, z góry przepraszam, ale nie mam do czynienia z prawem. W razie problemów proszę o dodatkowe pytania.

  Pozdrawiam serdecznie

  1. admin

   Witam

   Proszę o informację, czy na etapie zawierania ze „studentem” umowy zlecenia w dniu 1 października 2012 zleceniodawca wymagał pisemnego oświadczenia o posiadaniu statusu studenta, bądź jakiegokolwiek innego dokumentu, potwierdzającego fakt posiadania przez tą osobę statusu studenta? Czy ta osoba na etapie zawierania umowy zlecenia poinformowała w jakiś sposób, że ma status studenta?

   Od 1 października 2013 ta osoba podejmuje naukę w szkole policealnej. Proszę o informację, czy ma ona ukończone 26 lat?

   Z punktu widzenia Urzędu Skarbowego konsekwencji nie powinno być, gdyż podatek z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zapewne był odprowadzany (co więcej, został on zawyżony, gdyż podstawa wymiaru podatku była wyższa, niż byłaby, gdyby z tytułu wynagrodzenia z umowy zlecenia odprowadzano składki ZUS). Ewentualne konsekwencje mogą dotyczyć ZUS (przy czym nie muszą one dotyczyć zleceniodawcy, ale również zleceniobiorcy, jednak aby udzielić informacji w tym zakresie proszę o odpowiedź na moje powyższe pytania.

   1. Piotr

    Nie jestem pewien czy pracodawca wymagał takiego dokumentu, wiem natomiast, że osoba ta ustnie poświadczyła nieprawdę, iż studiuje.

    Dnia 1 października 2013 osoba ta nie ma ukończonych 26 lat.

    1. admin

     Co do zasady umowa zlecenia może zostać zawarta ustnie. Przepisy kodeksu cywilnego nie wymagają dla jej ważności formy pisemnej. Jeśli zatem sama umowa może zostać zawarta w takiej formie, to uznać należy, iż wszelkie oświadczenia zleceniodawcy i zleceniobiorcy również mogą taką formę przybrać. Skoro zatem zleceniobiorca ukrył fakt braku statusu studenta, wszelkie konsekwencje w tym zakresie powinien ponieść zleceniobiorca (oczywiście niewykluczone jest, że zasłoni się niewiedzą). Jeśli natomiast świadomie złożył fałszywe oświadczenie, ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność, w tym również ewentualną odpowiedzialność w zakresie ubezpieczeń i podatków. W razie kontroli ZUS i nałożenia na zleceniodawcę jakichkolwiek sankcji z tytułu nieobjęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem, zleceniodawcy przysługuje roszczenie w stosunku do zleceniobiorcy o naprawienie szkód, które zostały spowodowane faktem, iż złożył fałszywe oświadczenie. Niemniej jednak należy nadmienić, iż w tego typu wypadkach – zawierania umowy zlecenia ze studentem – najlepiej wymagać okazania aktualnej legitymacji studenckiej czy zaświadczenia ze studiów o posiadaniu statusu studenta.

 4. Justyna

  Witam pisze do Państwa z takim problemem bo już sama nie wiem…. Mam 24 lata w tym roku 12 lipca obroniłam się na studiach magisterskich. 19 sierpnia podjęłam prace na umowę zlecenie… ale już 30 sierpnia zapisałam się do szkoły policealnej 2 letniej, Obecnie jestem wpisana do ubezpiecznia rodziców. W pracy podałam pracodawcy że jestem jeszcze studentką szkoły wyższej bo niestety nie wiedziałam że z dniem obrony straciłam status studenta, więc składki dobrowolne( rentowe, emerytalne itd.)nie zostały mi pobrane. I za wrzesień otrzymałam wynagrodzenie bez zabrania mnie składek. Czy wszystko odbyło się zgodnie? Zgłaszałam do kadr że zmieniam szkołe i mam tylko napisac oświadczenie, ale tyle ludzi już się wypowiada na ten temat że sama nie wiem czy jest wszystko zrobione zgodnie z prawem. Nie wiem czy skłądki miały być pobrane czy nie. Prosze o pomoc . Dziękuję i pozdrawiam!

  1. admin

   Witam

   Proszę o doprecyzowanie – pisze Pani o pracy, ale rozumiem, że w grę wchodzi umowa zlecenia, tak?

   1. Justyna

    Tak oczywiście , chodzi o umowę zlecenie.

    1. admin

     Witam ponownie i proszę o jeszcze jedną informację. W szkole policealnej jest Pani uczniem, czy słuchaczem? Jako uczeń nie podlega Pani obowiązkowi składkowemu, jako słuchacz natomiast składki z takiej umowy powinny być odprowadzane.

 5. Karolina

  Witam. Mam 22 lata i obroniony licencjat. Zarejestrowałam się w biurze pracy jako osoba bezrobotna, aby miec ubezpieczenie w razie wizyty u lekarza. Nie mogę być ubezpieczona przy rodzicach, ponieważ wyszłam za mąż. Partner nie jest nigdzie ubezpieczony, a ja w pażdzierniku podejmę studia zaoczne magisterskie. Znalazłam pracę, gdzie pracodawca zawiera ze mną umowę-zlecenie. Czy powinnam sie wyrejestrować z biura pracy? Co wtedy zrobić z ubezpieczeniem w razie choroby? Proszę o pomoc.

  1. admin

   Jeśli zamierza Pani zawrzeć umowę zlecenia, powinna się Pani wyrejestrować z Urzędu Pracy. Podejmując bowiem studia będzie Pani objęta ubezpieczeniem, a Pani umowa zlecenia nie będzie objęta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Jako studentka będzie Pani miała prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia bez dodatkowych ubezpieczeń.

 6. Angelika

  Dzień dobry,
  Mam taki problem, od początku studiów pracuje w jednej firmie, we wrześniu kończę już studia magisterskie, cały czas mam umowę zlecenie, wiem, że jak stracę status studenta moja firma będzie musiała płacić za mnie składki do ZUS, a wtedy zostanę zwolniona:(.. Zastanawiam się czy jakbym po studiach zapisała się do jakiegoś studium lub szkoły policealnej to czy dalej miałabym status osoby uczącej się a tym samym moja firma nie musiałaby odprowadzać za mnie składek?? Dodam, że mam 24 lata.

  1. admin

   Witam

   W wypadku podjęcia nauki w szkole policealnej będzie Pani nadal zwolniona z obowiązku ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia, aż do ukończenia 26 roku życia. Wynika to wprost m.in. z art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Szkoła policealna jest traktowana jako szkoła ponadgimnazjalna (przepis nie mówi nic o szkole policealnej, stanowi jednak wprost, że z obowiązku ozusowania zwolnieni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a zatem policealnych również).

 7. Paulina

  Witam,
  pracuję na umowę zlecenie. Pracodawca odprowadza składki.
  Teraz dostanę też umowę o pracę na pełny etat i chcę, aby pracodawca od umowy zlecenie zaprzestał opłacania moich składek.
  Jakie pismo powinnam wystosować do niego?
  Dziękuję za pomoc

 8. sss

  Witam.
  Mój problem polega na tym, że jestem zatrudniona na umowę zlecenie i studiuje ale moje studia też mam w piątki po południu i szef nie chce mnie zwalniać do tej szkoły. Czy on nie ma obowiązku tego robić czy powinien mnie zwalniać to tylko 2 godziny co dwa tygodnie. A jest jeszcze sytuacja taka, że pracuje już tak niecały rok, nadal na umowę zlecenie, ale dostając umowę nie mam tam od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca tylko np. od 4 do 26. Pytając się czemu tak, nie uzyskuje informacji… co z tym zrobić?

  1. admin

   Witam
   Umowa zlecenia nie jest formą nawiązania stosunku pracy. Nie mają do niej zatem zastosowania przepisy czy zasady prawa pracy, dotyczące obowiązku pracodawcy umożliwienia pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Z drugiej strony umowa zlecenia nie przewiduje co do zasady pracy w godzinach „od” „do” (to może przypominać regulacje, dotyczące umowy o pracę, a wówczas taka umowa zlecenia mogłaby (przy spełnieniu jeszcze pewnych dodatkowych okoliczności) uznana za umowę o pracę). Co do zawierania umowy nie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, to tu również żadne przepisy prawa cywilnego czy prawa pracy nie decydują. To, w jakich dniach zleceniobiorca będzie wykonywał swoje czynności, zależy od kwestii ustalenia pomiędzy stronami umowy zlecenia (najczęściej w treści umowy). Być może zleceniodawca postępuje w ten sposób, nie chcąc ryzykować, że w razie ewentualnego konfliktu wystąpi Pani do sądu pracy o uznanie Pani umowy zlecenia za umowę o pracę.

 9. Mad

  Witam,
  w maju zaczęłam pracę będąc studentką. Później zrezygnowałam ze studiów i w wakacje nie miałam statusu studenta. Nie poinformowałam o tym pracodawcy w sumie 3 miesiące tak przepracowałam. Czy powinnam teraz zadzwonić do kierowniczki i powiadomić o zaistniałej sytuacji?? Czy będę miała z tego tytułu jakieś problemy?

  1. admin

   Witam

   Rozumiem, że pisząc o pracy ma Pani na myśli relację, jaką jest umowa zlecenia ze studentem.

   Co do zasady ma Pani obowiązek poinformować zleceniodawcę o takiej zmianie. W praktyce jednak ZUS nie ma możliwości ustalenia (nawet w trakcie kontroli), czy w danej chwili dany zleceniodawca miał bądź nie status studenta.
   Gdyby jednak sprawa wyszła na jaw, zleceniodawca będzie zmuszony naliczyć od Pani wynagrodzenia składki ZUS, co oznacza dla Pani, że gdyby te składki zostały naliczone poprawnie przy wypłacie wynagrodzenia, otrzymałaby Pani niższe wynagrodzenie „do ręki”. Wówczas zleceniodawca będzie miał w stosunku do Pani roszczenie o uiszczenie tych zaległych składek.

   1. Anonim

    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Pozdrawiam

 10. mar

  mam 24 lata pracuje na umowe zlecenie i mam odprowadzane skladki podjelem obecnie nauke i nie wiem czy musze o tym informowac pracodawce

  1. admin

   Witam
   Tak – musi Pan poinformować zleceniodawcę, że obecnie się Pan uczy. To ma wpływ nie tylko na obowiązek składkowy ( od umowy zlecenia z uczniem nie odprowadza się składek), ale również na Pana wynagrodzenie („na rękę” otrzyma Pan więcej, jeśli z Pana umowy zlecenia nie będą odprowadzane składki ZUS).

 11. Ludwika

  Witam,
  Sprawa moja wygląda mianowicie tak:
  Mam 25lat we wrześniu 26. Pracuje od 2 lat w jednej firmie na umowę zlecenie, na moje oko niezbyt skrupulatnie prowadzą dokumentacje, ponieważ od 5 listopada 2012roku zostałąm skreślona z listy studentów ( a firma ode mnie nie brała do tej pory legitymacji) ja kompletnie o tym tez zapomniałam żeby ich poinformować. Wiedziałam jedynie że po skreśleniu z listy studentów mam 4 miesiące karencji kiedy to moge jeszcze się leczyć na kasę chorych.
  Czy będę mieć z tego powodu nie poinformowania mojej firmy jakies problemy? Muszę się w najbliższym czasie zgłosić na przedłużeniu umowy i nie wiem co mam robić. Czy oni normalnie teraz mogą mi potracać składkę bez jakiś problemów?

  Pozdrawiam

  1. admin

   Witam
   Proszę poinformować zleceniodawcę o tym, że nie jest już Pani studentką. Zleceniodawca będzie miał obowiązek zgłosić Panią do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego (przy czym ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne).
   W razie kontroli z ZUS, gdyby okazało się, że sprawa wyjdzie na jaw, zleceniodawca będzie musiał prawdopodobnie wyrównać zaległe składki, przy czym część z tych składek powinna być sfinansowana z Pani wynagrodzenia. Przy zawieraniu kolejnej umowy proszę powiedzieć zleceniodawcy, że nie jest już Pani studentką.

 12. Dorotka

  Dzień Dobry,
  skończyłam właśnie studia inżynierskie, za miesiąc mam planowaną obronę. Jednak od 1 marca chcę rozpocząć pracę na umowę zlecenie. Legitymację mam wydaną do końca marca. Studia magisterskie mogę zacząć dopiero od października, Czy po tym miesiącu nie musze mieć odprowadzanych składek do ZUS czy po miesiącu tak? Obowiązuje to, ze mam status studenta do końca października mimo iż nie jestem studentem?

  1. admin

   Witam
   Za okres od pierwszego dnia po obronie pracy inżynierskiej do dnia wpisania Pani na listę studentów studiów uzupełniających zleceniodawca powinien zgłosić Panią do ubezpieczeń (proszę pamiętać, iż ubezpieczenie chorobowe będzie w tym wypadku dobrowolne). Dopiero po wpisaniu Pani na listę studentów studiów uzupełniających Pani umowa zlecenia będzie zwolniona ze składek ZUS.

 13. Anonim

  Witam
  2011 podjalem prace na umowe zlecenie. Mialem wtedy status ucznia (szkola srednia) w 2011 skonczylem szkole srednia. W sierpniu zapisalem sie na studia zaoczne. W pazdzierniku badz listopadzie zrezygnowalem ze studiow ale mialem 3 miesieczny okres wypowiedzenia. W lutym 2012 zapisalem sie do bezplatnej szkoly policealnej ale tam nie uczeszczalem. W lipcu 2012 zabralem dokumenty ze szkoly policealnej i zapisalem sie na studia. Niestety z pewnych wzgledow znowu zrezygnowalem se studiow, bylo to jakos na poczatku grudnia. Teraz, na poczatku lutego znowu zapisalem sie do szkoly policealnej. Zaklad pracy nie odprowadzal ode mnie zadnych skladek. Moje pytanie brzmii czy moge miec z tego powodu jakies sankcje? Jakies kary?
  Prosze o szybka odpowiedz.
  Dziekuje i pozdrawiam

  1. admin

   Witam
   Kar raczej nie będzie, natomiast powinien Pan informować zleceniodawcę, że w danym okresie nie jest Pan już uczniem albo studentem. Wówczas zleceniodawca ma obowiązek Pana zgłosić do właściwych ubezpieczeń i odprowadzać do ZUS składki od Pana wynagrodzenia. Gdyby w trakcie kontroli z ZUS sprawa wyszła na jaw, może się okazać, że zleceniodawca będzie żądał od Pana częściowego zwrotu wynagrodzenia, na pokrycie składek (składki finansowane są zarówno ze środków zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy).

   1. Anonim

    Dziekuje serdecznie za odpowiedz. A tak na marginesie to niewiedza czasami potrafi byc zgubna. Pozdrawiam

 14. Oliwia

  Witam.Mam pytanie…studiuję zaocznie,mam 21 lat.Byłam zatrudniona na umowę zlecenie.Mój szef nie odprowadzał za mnie składek.I w zawiązku z tym czy będę musiała złożyć zeznanie podatkowe- pit za rok 2012?i kolejne pytanie bo rozpoczęłam pracę 23 października 2012r a zakończyłam 23 stycznia 2013r i w związku z tym czy te 23 dni stycznia podlegają również pod rozliczenie do pitu czy przechodzą na kolejny rok do rozliczenia?

  1. admin

   Witam
   Tak – będzie Pani musiała złożyć PIT. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (których nie ma w przypadku umowy zlecenia ze studentem) to nie to samo, co podatek dochodowy, który z pewnością z tytułu Pani wynagrodzenia z umowy zlecenia był uiszczany. PIT służy do wykazania osiągniętego przychodu, dochodu, kosztów jego uzyskania oraz uiszczonych zaliczek na podatek dochodowy. Z kolei dochód, jaki Pani osiągnęła w styczniu 2013 roku wykazuje Pani w zeznaniu podatkowym PIT dopiero w 2014 roku.

   1. Oliwia

    Dziękuję bardzo za informację.

 15. Marzena

  syn jest studentem zaocznym i w styczniu podjął prace na umowę zlecenie bez składek zus.Do listopada 2012 był dopisany do mojego ubezpieczenia.W obecnej chwili oboje z mężem jesteśmy bezrobotni i w UP odmówiono nam dopisania syna do ubezpieczenia,ponieważ pracuje. W takim razie co mamy zrobić w przypadku choroby czy pobytu w szpitalu,czy status studenta zobowiązuje uczelnie do zgłoszenia w zus

  1. admin

   Witam
   Syn, mając status studenta, ma prawo do opieki lekarskiej. Taka umowa zlecenia, zawarta ze studentem, nie jest ozusowana, niemniej syn jako student ma możliwość korzystania z wizyt u lekarza czy pobytu w szpitalu. Jedyny minus jest taki, że nie mając płaconej składki na ubezpieczenie chorobowe, idąc na zwolnienie lekarskie nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

 16. Agata

  Witam,
  mam pytanie. Mam 23 lata i pracuje w firmie która zatrudnia tylko studentów do 26 roku życia. Moje wynagrodzenie zależy od ilości przepracowanych godzin ( kiedy mam dzień wolny – nie zarabiam ).
  Moje pytanie dotyczy zwolnienia lekarskiego. Czy w momencie kiedy choroba ( np. grypa ) rozłoży mnie na łopatki i poinformuje mojego przełożonego o tym, że nie jestem w stanie zjawić się w pracy, czy ma on prawo wymagać ode mnie zwolnienia lekarskiego ( nie mówię tu o L4, ale o zaświadczeniu o chorobie jak do szkoły ) ?
  Problem polega na tym, że niejednokrotnie owa choroba nie wymaga wizyty u u lekarza, a np. jedynie „wyleżenie” jej przez cały dzień. Innym problemem jest fakt, że będąc zarejestrowana w przychodni w mojej rodzinnej miejscowości nie mam możliwości skorzystania z wizyty u lekarza w mieście gdzie pracuje/uczę się bez przerejestrowania ( czego nie chce robić ).

  Bardzo proszę o informację jakie prawo ma wtedy pracodawca a jakie pracownik.
  Pozdrawiam

 17. piotrek

  Witam, mam 24

  od 2011 pracuję na umowę zlecenie i jednocześnie do 09.2012 byłem studentem i ubezpieczał mnie tata. w okresie od dnia po obronie pracy przez kilka dni do momentu uzyskania statusu studenta drugiego stopnia nie byłem studentem i mój pracodawca potrącił mi składkę ubezpieczeniową za te kilka dni (i pewnie mnie zgłosił do zus – nie wiem jak to wygląda) po tym jak już zostałęm studentem drugiego stopnia pracodawca dalej traktował mnie jak studenta. ale czy jestem dalej ubezpieczony przez tatę ? czy muszę coś załatwiać? proszę o odpowiedź

  pozdrawiam

  1. admin

   Witam
   Jeśli formalnie ma Pan obecnie status studenta, a tata zgłosił Pana wcześniej do ubezpieczeń jako członka rodziny, a swojemu pracodawcy nie zgłaszał potem faktu, że przez kilka dni był Pan również zgłoszony do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia, to aktualnie nadal pozostaje Pan ubezpieczony przez tatę, a zleceniodawca powinien Pana z ubezpieczenia wyrejestrować. Pan nie musi dopełniać żadnych formalności, jeśli zleceniodawca traktuje Pana jako studenta.

 18. anionim

  Witam, mam pytanie czy jeżeli pracuję na umowę zlecenie odnawianą co miesiąc, ale tak naprawdę powinna to być umowa o pracę. Bo przy tym jakie są określone warunki w „umowie”, a jaka jest rzeczywistość jest duża rozbieżność. Dodatkowo pracodawca, żeby sobie ułatwić życie postanowił zmienić określone warunki tzn. skrócić okres obowiązywania, ale tylko na piśmie, a nie w praktyce. To skoro zgodziłam się na takie warunki w razie jakichkolwiek kłopotów, jakby ktoś się dopatrzył tych tak naprawdę fałszy to mogę mieć z tego powodu jakieś nieprzyjemności?

  1. admin

   Witam
   Jeśli zleceniodawca nie zatrudnia Pani całkiem na czarno, tzn. jeśli z tytułu umowy zlecenia odprowadza za Panią należne składki ZUS i podatek dochodowy to nie będzie Pani miała żadnych nieprzyjemności. Co najwyżej pracodawca w trakcie ewentualnej kontroli z PIP może mieć nieprzyjemności, skoro w miejsce ewidentnej umowy o pracę zawiera umowy cywilnoprawne, natomiast Pani jako zleceniobiorcy ten problem nie dotyczy w tym sensie, że bie grożą Pani z tego tytułu żadne nieprzyjemności.

 19. Dorota

  Witam,
  Mam 23 lata, studiuję zaocznie i pracuję w szkole muzycznej w oparciu o umowę o pracę. Jednocześnie posiadam umowę zlecenie podpisaną z rada rodziców, która nie podlega księgowości w szkole, ale jest obsługiwana przez biuro rachunkowe. Czy z tytułu umowy zlecenia powinnam zostać zgłoszona do zus? a jeśli nie to jaka dokumentacja powinna zostać dołączona do umowy? czy zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz ksero legitymacji jest wystarczającą podkładką pod taka umowę?

  1. admin

   Jeśli ma Pani status studenta to z tytułu umowy zlecenia nie podlega Pani ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wobec tego zleceniodawca nie ma obowiązku zgłaszania Pani do ubezpieczeń w ZUS. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta w zupełności wystarczy.

 20. Ernest

  Witam,
  Jestem studentem dziennym, ale ukończyłem 26 lat. Mam następujące pytanie czy pracodawca musi odprowadzać ode mnie wszystkie składki tj. zdrowotną i na ubezpieczenie społeczne, czy też mogę być traktowany jak student?

  1. admin

   Witam
   Jeśli ukończył Pan 26 rok życia, umowa zlecenia jest Pana jedynym tytułem do ubezpieczeń, to zleceniodawca ma obowiązek zgłosić Pana do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a kwestia zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego to Pana wniosek i decyzja. Jeśli natomiast ma Pan umowę o pracę, albo w inny sposób nawiązał Pan stosunek pracy, to obowiązkowo podlega Pan wszystkim ubezpieczeniom.

 21. Mateusz

  Witam. Mam 22 lata i obecnie pracuje na umowę zlecenie. Wcześniej byłem zatrudniony w dwóch placówkach na umowę o pracę. Jestem studentem zaocznym i nie jestem ubezpieczony w żadnej ubezpieczalni. Ostatnio dowiedziałem się, że jeśli osoba do 26 roku życia podejmie pracę na umowę o pracę wtedy ubezpieczenie rodzinne wygasa i trzeba zgłosić zerwanie umowy z pracodawcą żeby odnowić to ubezpieczenie. Czy faktycznie tak jest? Jeśli tak to gdzie mam to zgłosić? Z góry dziękuje za pomoc.

  Pozdrawiam,
  Mateusz

  1. admin

   Witam
   Pracując w oparciu o umowę zlecenia jako student nie podlega Pan z tytułu tej umowy ubezpieczeniom społecznym. Rozumiem, że został Pan zgłoszony do ubezpieczenia społecznego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. W takim wypadku, jeśli podejmie Pan zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, to z tytułu umowy o pracę będzie Pan podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W takim wypadku osoba, która zgłosiła Pana do ubezpieczenia jako członka rodziny, powinna swojego pracodawcę o tym poinformować (że zawarł Pan umowę o pracę i z tytułu tej umowy podlega ubezpieczeniom). Wówczas jako członek rodziny zostanie Pan wyrejestrowany. W wypadku, gdy umowa o pracę zakończy się, to ta osoba, która zgłaszała Pana do ubezpieczeń jako członka rodziny musi ponownie wystąpić do swojego pracodawcy o zgłoszenie Pana formularzem ZUS ZCNA jako członka rodziny.

 22. ewelina

  Witam, jestem zatrudniona w firmie na umowę zlecenia na czas nieokreślony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa został podpisana 24.10.2011r. Na chwile obecną chciałabym rozwiązać tą umowę niestety nie mam pojęcia jak to zrobić. Chciałabym zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron czy jest taka możliwość? A co jeśli pracodawca odmówi? Czy poniosę za to jakąś odpowiedzialność za szkody wobec pracodawcy? Chciałabym rozstać się w pokojowej atmosferze tym bardziej że nasza współpraca przebiegała prawidłowo.
  Czy posiadają Państwo jakiś wzór rozwiązania umowy zlecenia?

  Mam jeszcze jedno pytanie trochę z innej beczki. Jestem studentkom i jestem ubezpieczona u mojego taty w firmie. Pracując na umowę zlecenia pracodawca nie odprowadza za mnie składek zdrowotnych. W momencie kiedy jestem chora i okazuję mu zwolnienie chorobowe ma prawo nie zapłacić mi za to? Co on robi z tym chorobowym skoro nie odprowadza składek, chyba nie okazuje go nigdzie ma je tylko dla własnej informacji??! Ile mam dni na doniesienie chorobowego na umowę zlecenia skoro moja umowa tego nie reguluje w żaden sposób?!
  Bardzo proszę o pomoc!

  1. admin

   Witam
   Jeśli z treści umowy wynika, iż obowiązuje Panią dwutygodniowy okres jej wypowiedzenia, to oczywiście może Pani wystąpić do zleceniodawcy z prośbą o rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron, jednakże zleceniodawca nie ma obowiązku się na to zgodzić. Wówczas pozostaje Pani złożenie wypowiedzenia – jest to zwykłe pismo: Niniejszym wypowiadam umowę zlecenia, zawartą w dniu… Na wypowiedzeniu nie musi Pani podawać przyczyny, dla której chce tą umowę wypowiedzieć. Nie ponosi Pani żadnych konsekwencji, wypowiedzenie umowy jest Pani prawem i może Pani śmiało z niego skorzystać.
   Co do drugiej części Pani komentarza, to proszę o sprecyzowanie, na jakiej podstawie jest Pani ubezpieczona u taty w firmie? Czy na podstawie jakiejś np. umowy, czy też tato zgłosił Panią do ZUS jako członka rodziny?
   Jeśli idzie Pani na zwolnienie lekarskie, to zleceniodawca ma prawo obniżyć Pani wynagrodzenie za czas tego zwolnienia. Natomiast w kwestii zasiłku chorobowego w tym czasie, to przysługuje on osobom, objętym ubezpieczeniem chorobowym. Takiego zwolnienia lekarskiego nie musi Pani nawet zostawiać zleceniodawcy, powinien on je Pani zwrócić, bo nie prowadzi on dla Pani żadnej dokumentacji pracowniczej, w której mógłby dokument zwolnienia lekarskiego przechowywać. Jeśli umowa nie reguluje, w jakim czasie informuje Pani zleceniodawcę o przyczynach niemożności wykonywania zlecenia (np. z powodu choroby), to powinna Pani zrobić to niezwłocznie (wystarczy nawet telefonicznie).

 23. monia

  witam:P mam pytanie, mam 23 lata jestem studentka, odbywałam staż, obecnie mam umowe zlecenie… mianowicie, czy moge isc do lekarza , jeżeli nie jestem wciagnięta w ubezpieczenie rodziców?

  1. admin

   Studenci podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny pracownika (rodzica), ze względu na pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu pracownika, który podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu pracownika, są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię. Ma Pani zatem prawo do korzystania z opieki zdrowotnej, w tym wizyt u lekarza.

 24. Michał

  Witam,
  do końca pażdziernika miałem umowę z biurem pośrednictwa.Nie mam zamiaru przedłużać z nimi umowy. Jestem na ostatnim roku studiów i właśnie skreślili mnie z listy studentów. Czyli…wnioskuję że mój ststus studenta trewał jeszcze do czasu skreślenia z listy,czy jeżeli będę się odwoływał od decyzji to jeszcze trawa i czy w pośredniaku mają prawo, bo chcą, wymagać legitymacji za listopad bo inaczej wypłata za październik będzie oskładkowana…pytam czy jest takie prawo bo zlecenie wykonałęm w pździerniku i na uprtego legitymacja jest do października pomimo jak wyczytałęm z artykułu że do momentu skreślenia wszystko mnie obowiązuje

  1. admin

   Z chwilą skreślenia z listy stracił Pan status studenta. Status ten zostanie Panu przywrócony po pozytywnym uwzględnieniu Pana odwołania. Biuro pośrednictwa nalicza Panu wynagrodzenie za listopad, a w tym miesiącu jak rozumiem, miał Pan jeszcze status studenta. Do października miałby Pan status studenta po np. obronie studiów licencjackich w czerwcu czy lipcu. Z chwilą skreślenia z listy studentów stracił Pan status studenta.
   Proszę napisać jeszcze dokładnie, kiedy został Pan skreślony z listy studentów, wówczas dokładnie Panu odpowiem.

 25. MJ

  Pracowałem na umowę-zlecenie i w tym samym czasie studiowałem (przez rok pracowałem mając już ukończone 26 lat). Pracodawca podpisywał ze mną umowę co miesiąc gdzie widniało na umowie że „oświadczam że nie mam ukończonego 26 roku życia” . Po roku czasu ksiegowa zoorientowała sie iz firma nie odprowadzała składek przez około rok czasu bo równiez nie zauważyli iz już ukończyłem 26 lat
  (z mojej strony również działo sie to nieświadomie). Teraz firma chce ściągnąć ze mnie zaległe składki. Czy jest jakis sposób by tak sie nie stało???

  1. admin

   Witam
   W takim wypadku księgowa musi dokonać korekty wypłaconych Panu wynagrodzeń i naliczyć składki ZUS. Nie ma możliwości, aby to ominąć – zakład pracy mógłby mieć problemy w razie kontroli z ZUS, a z drugiej strony Pan mógłby mieć nieprzyjemności, gdyż (nawet nieświadomie) wprowadził swojego zleceniodawcę w błąd.
   Ponieważ składki od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia finansowane są ze środków zleceniobiorcy i zleceniodawcy, księgowa powinna Pana poinformować o kwocie składek, którą Pan powinien sobie sfinansować. Zleceniodawca ma prawo wymagać tej kwoty od Pana, inaczej będzie musiał pokryć ją z własnych środków.

 26. Mricin

  Witam,
  Broniłem licencjat 16 listopada, czy w tym przypadku również jest jakiś okres na wypadek gdybym chciał zacząć studia 2 stopnia?

  1. admin

   Witam
   W Pana wypadku formalnie nie ma Pan już statusu studenta, w związku z czym Pana umowa zlecenia będzie oskładkowana. Dopiero po podjęciu studiów II-go stopnia i po wpisaniu Pana na listę studentów (oczywiście zakładając, że nie ukończył Pan 26 roku życia) nie będzie Pan podlegał ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia.

 27. Paweł

  Pracowałem na umowę zlecenie będąc studentem. Mój pracodawca nie otrzymał żadnego zaświadczenia z uczelni ani wypełnionego formularza na podstawie którego mógłby stwierdzić czy jestem studentem. Został o tym poinformowany ustnie i na tej podstawie nie opłacał składek ZUS. W tym momencie jestem bezrobotny i chciałem dostać zasiłek. Okazało się jednak że nie był opłacany Fundusz Pracy który zawiera się w składkach ZUS i przez to nie mam prawa do zasiłku. W firmie przepracowałem parę lat a w ostatnim roku pracy podjąłem naukę. I teraz okazuje się że przez to że zacząłem studiować nie mam prawa do zasiłku, bez którego nie stać mnie na kontynuowanie nauki. Czy jest jakiż sposób na to aby pracodawca dopłacił ZUS (nie ma przecież żadnego potwierdzenia faktu że byłem studentem)? Czy należy mi się w tym wypadku jakieś dofinansowane z Urzędu Pracy czy coś w tym stylu?

  1. admin

   Witam
   Rozumiem, że najpierw pracował Pan w tej firmie na umowie zlecenia nie będąc jednocześnie studentem, a w tym czasie zleceniodawca odprowadzał składki ZUS z Pana wynagrodzenia. Dopiero potem podjął Pan studia, poinformował o tym zleceniobiorcę, a ten w oparciu o Pana oświadczenie wyrejestrował Pana z ZUS i zaprzestał opłacania składek. Proszę napisać, ile czasu pracował Pan na tej umowie zlecenia łącznie, a ile będąc jednocześnie studentem.

 28. Patrycja

  Witam. Przy podpisywaniu umowy zlecenie przy oświadczeniu zapytałam się czy mam zaznaczyć, że jestem studentką to pracodawca odpowiedział, że nie, że to dotyczy tylko studentów dziennych. Jestm studentką zaoczną. Po 8 miesiącach okazało się,że dotyczy to wszystkich studentów. Przez pracodawcę byłam stratna co miesiąc 300 zł. Czy mogę się odwołać? W sumie 2400 zł. Proszę o informację. Z góry bardzo dziękuję

  1. admin

   Przez to, że jest Pani stratna, rozumiem fakt, iż skoro zleceniodawca nie potraktował Pani jako studentki, to Pani umowa zlecenia została ozusowana i część składek została sfinansowana z Pani wynagrodzenia. W takim wypadku nie przysługuje Pani formalnie żadne odwołanie, ale może Pani wystąpić z wnioskiem do zleceniodawcy, aby dokonał korekty Pani zgłoszenia do ZUS i korekty wynagrodzenia o nienależne składki. Dla Pani zleceniodawcy będzie to się wiązało z koniecznością sporządzenia korekty za każdy miesiąc, w którym od Pani umowy zlecenia nienależnie pobrał i odprowadził na konto ZUS składki społeczne i zdrowotną. Po sporządzeniu tych korekt zleceniodawca powinien dokonać również korekty wystawionych przez Panią rachunków i uzupełnić Pani wynagrodzenie.
   Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby mogła Pani się odwoływać, jednakże skoro informowała Pani zleceniodawcę, że jest studentką, a na skutek omyłki nie uwzględnił tego faktu, to ma on obowiązek dokonania korekt, zarówno składek zus, jaki podatku dochodowego, który również został błędnie naliczony.

   1. Patrycja

    Dzwoniłam dzsisiaj do Zleceniodawcy i oni powiedzieli mi, że nie ma żadnych podstaw, żeby zrobić korektę. Powiedzieli, że tak zaznaczyłam na oświadczeniu i cały czas się powołują na te oświadczenie. Mówiłam im że Pani Dyrektor mi tak kazała zaznaczyć, bo to się tyczy tylko studentem dziennych to mi powiedzieli, że to wina Pani Dyrektor a nie ich i że oni nic nie zrobią. Zapytałam się ich, czy tak trudno wprowadzić wam korektę, a one mi powiedziały, że nie ma żdanych podstaw aby tak zrobić. Proszę o pomoc. Jestem bezradna;(

    1. admin

     Skoro powiedzieli Pani, że to wina Pani Dyrektor, to nie kwestionują faktu, iż wprowadzili Panią w błąd. Bez znaczenia, że jest to wina Pani Dyrektor – mają obowiązek dokonać korekty. Ja rozumiem, że to wymaga dodatkowej pracy, ale jeśli wadliwie została Pani zgłoszona – powinna zostać sporządzona korekta – zarówno zgłoszenia, jak i rozliczania Pani składek i wynagrodzenia. Nieprawdą jest, że nie ma podstaw do korekty – jeśli miała Pani status studenta (i ma Pani mniej niż 26 lat) to z Pani umowy zlecenia nie odprowadza się składek, co skutkuje Pani wyższym wynagrodzeniem. W razie wątpliwości niech Pani powie, że pójdzie się upewnić do oddziału ZUS. Proponuję również na piśmie złożyć wniosek o dokonanie korekty zgłoszenia i wynagrodzeń. Proszę nie podchodzić do sprawy na zasadzie konfliktu – Pani po prostu walczy o swoją część wynagrodzenia, która została zaniżona poprzez nienależne odprowadzanie składek ZUS.

 29. stasia

  jak studium to gzie ubezpieczenie

  1. admin

   O jakie ubezpieczenie Pani pyta? Czy osoby, kształcące się w tym studium posiadają status studenta?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wypowiedzenie zmieniające – kiedy trzeba uzasadniać

Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy jest jednym ze sposobów zmiany wynikających z umowy o pracę warunków zatrudnienia. Ten sposób...

Zamknij