Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – przykłady

Jeśli czytałaś nasz poprzedni artykuł: wynagrodzenie chorobowe 2018 – kiedy i komu się należy, to wiesz już, jakie są zasady ustalania prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, co to jest okres wyczekiwania, jak się ustala podstawę do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. W niniejszym artykule omówimy sobie, wraz z pokazaniem na konkretnych przykładach, obliczanie zasiłku chorobowego 2018. Nie jest to skomplikowane. Pomijając już fakt, że w wielu zakładach pracy obliczanie zasiłku chorobowego 2018 odbywa się za pomocą oprogramowania do prowadzenia kadr i płac, to warto jednak poznać zasady obliczania zasiłku chorobowego i wiedzieć, jak się liczy zasiłek chorobowy. W kolejnym artykule natomiast pokażemy, jak się rozlicza wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac. Będzie trochę czytania, ale warto wszelkie niezbędne informacje na ten temat oraz sam sposób obliczania zasiłku chorobowego w przykładach zebrać w jednym miejscu.

Obliczanie zasiłku chorobowego – kto płaci, kiedy i komu się należy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem pieniężnym, finansowanym przez Zakład Ubezpieczeń społecznych, a wypłacanym albo przez pracodawcę albo bezpośrednio przez ZUS. O tym, kto wypłaca zasiłek chorobowy 2018, decyduje stan zatrudnienia na dzień 30 listopada 2017 roku. Jeśli w zakładzie pracy na dzień 30 listopada 2018 roku pracodawca zatrudniał powyżej 20 osób, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (a więc pracowników oraz tych zleceniobiorców, którzy dobrowolnie przystąpili do ubezpieczenia chorobowego), to zasiłek chorobowy 2018 wypłacany jest przez pracodawcę. Z kolei, jeśli na ten dzień 30 listopada 2017 roku w zakładzie pracy ubezpieczeniu chorobowemu podlegało do 20 osób, to zasiłki chorobowe wypłaca bezpośrednio ZUS, a pracodawca ma jedynie obowiązek przygotowania i wysłania do ZUS formularza Z-3.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, niezdolnemu do pracy z powodu choroby, po upływie 33 albo 14 dni w sumie „zwolnień lekarskich” w ciągu roku kalendarzowego. Te 14 dni dotyczą pracownika, który ukończył 50 rok życia. Jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia wypadkowego) należy się od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Należy podkreślić, iż zasiłek chorobowy 2018 nie należy się pracownikowi, który sfałszował dokument zwolnienia lekarskiego, podrobił, wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z przeznaczeniem (np. na zwolnieniu lekarskim podejmuje aktywność, która stoi na przeszkodzie w odzyskaniu zdrowia i zdolności do pracy). Zasiłek chorobowy nie należy się również za pierwsze 5 dni zwolnienia lekarskiego, jeśli niezdolność do pracy została spowodowana zatruciem alkoholem. Dodatkowo zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeśli za czas niezdolności do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (zasiłek chorobowy 2018 jest świadczeniem, które ma zapewnić pracownikowi środki do życia na czas, kiedy pracownik nie jest zdolny do świadczenia pracy)

Zasiłek chorobowy może wynosić 70%, 80% albo 100% podstawy, z uwzględnieniem ilości dni zasiłkowych. Te 70% podstawy zasiłek chorobowy 2018 wynosi, gdy pracownik przebywa w szpitalu. 80% podstawy zasiłek chorobowy wynosi przy „zwykłym zwolnieniu lekarskim, z kolei zasiłek chorobowy 100% należy się w czasie zwolnienia lekarskiego, przypadającego w okresie ciąży, dawcom oraz przy wypadku przy pracy.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – jak się liczy zasiłek chorobowy?

Zasady obliczania zasiłku chorobowego określone zostały w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ogólnie obliczanie zasiłku chorobowego 2018 odbywa się w ten sposób, że najpierw (podobnie jak w przypadku wynagrodzenia chorobowego) ustala się podstawę brutto, następnie podstawę netto, a mając już ustaloną podstawę netto zasiłku należy ustalić ilość dni, za jaką zasiłek chorobowy 2018 się należy. Sposób liczenia zasiłku chorobowego pokażemy poniżej na konkretnych przykładach.

Podstawa brutto zasiłku chorobowego to przeciętne wynagrodzenie, otrzymane przez pracownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej, do ustalenia podstawy zasiłku bierze się pełne miesiące zatrudnienia. Z kolei, jeśli niezdolność do pracy z prawem do zasiłku chorobowego powstała jeszcze w tym miesiącu, w którym pracownik został zatrudniony, to podstawa brutto wynosi tyle, ile wynagrodzenie, jakie pracownik by otrzymał, gdyby przepracował cały miesiąc.

Przy ustalaniu średniej z 12 (albo mniej) miesięcy poprzedzających nie uwzględnia się tych miesięcy, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. Jeśli natomiast pracownik w danym miesiącu był nieobecny, ale przepracował generalnie więcej niż połowę miesiąca, to taki miesiąc uwzględnia się w średniej po uzupełnieniu.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – jak ustalić podstawę przy zmiennych składnikach wynagrodzeń?

Należy pamiętać, że pracownik może mieć różne składniki wynagrodzeń, nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również różnego rodzaju premie, prowizje, dodatki za prace w porze nocnej, dodatki za nadgodziny itp. Generalną zasadą przy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego jest zasada uwzględniania w tej podstawie wszystkich tych składników, od których naliczona została składka chorobowa. Oznacza to, że do podstawy będą wliczane premie, prowizje, dodatki za nadgodziny czy porę nocną itp. Natomiast składniki takie, jak nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za odzież itp. nie są wliczane do podstawy, gdyż nie nalicza się od nich składki na ubezpieczenie chorobowe.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 41 ustawy zasiłkowej do podstawy wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego nie wlicza się tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku. Przykładowo, jeśli pracownik ma oprócz pensji zasadniczej np. dodatek stażowy, który jest niepomniejszany za czas nieobecności w pracy, tylko zawsze wypłacany w pełnej wysokości, to obliczanie zasiłku chorobowego 2018 odbywa się z pominięciem uwzględniania tego składnika wynagrodzenia w podstawie zasiłku. Podobnie będzie np. ze stałym, niezależnym od przepracowanych dni dodatkiem funkcyjnym czy innymi tego typu składnikami. A o tym, czy te składniki są czy nie są pomniejszane, można dowiedzieć się z regulaminu wynagradzania (jeśli został wdrożony w zakładzie pracy).

Kolejna ważna rzecz – jeśli między zasiłkami tego samego albo innego rodzaju nie było przerwy albo była ona krótsza niż 3 miesiące, to podstawy zasiłku chorobowego nie ustala się na nowo. W praktyce oznacza to, że jeśli pracownik był na zwolnieniu lekarskim np. od 15 września do 21 października, to licząc zasiłek chorobowy za październik należy przyjąć taką samą podstawę, jaką przyjęto do obliczania zasiłku chorobowego we wrześniu. Podobnie, jeśli pracownik był na zwolnieniu lekarskim z zasiłkiem w lipcu, a potem ponownie we wrześniu, to podstawa do zasiłku wrześniowego jest taka sama, jak do zasiłku lipcowego. Natomiast podstawa zasiłku chorobowego powinna być w takim przypadku naliczona, jeśli między lipcowym a październikowym okresem zasiłkowym nastąpiła zmiana wymiaru etatu zatrudnienia pracownika.

Pokażmy teraz obliczanie zasiłku chorobowego 2018 na konkretnych przykładach.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – przykłady

Przykład 1. Pracownik został zatrudniony z dniem 1 lutego 2018 roku, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie, wynoszącej minimalne wynagrodzenie za pracę 2018, a więc 2100 zł. Poza wynagrodzeniem zasadniczym nie otrzymuje żadnych dodatkowych składników wynagrodzenia. W okresie od 7 maja 2018 do 22 czerwca 2018 przebywał on na „zwykłym zwolnieniu lekarskim. Za czas choroby w maju otrzyma on wynagrodzenie chorobowe, a zasiłek chorobowy dopiero w czerwcu, więc policzymy czerwiec.

Za pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe 2018, a więc za okres od 1 do 7 czerwca otrzyma on jeszcze wynagrodzenie chorobowe, następnie (mijają już 33 dni choroby w tym roku) za okres od 8 do 22 czerwca zasiłek chorobowy, a następnie za okres od 23 do 30 czerwca wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Podstawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w czerwcu będzie taka sama, jak była do wynagrodzenia chorobowego w maju, a więc będzie to średnie wynagrodzenie z okresu luty – kwiecień 2018. A ponieważ pracownik zarabia jedynie minimalne wynagrodzenie 2018, podstawa brutto wyniesie 2100 zł.

Krok pierwszy: podstawa brutto (średnia z okresu luty – kwiecień): 2100 zł

Krok drugi: podstawa netto: 2100 zł – 13,71% z 2100 zł = 1812,09 zł

Najpierw szybko policzymy należne za okres 1- 7 czerwca 2018 roku wynagrodzenie chorobowe:

Wynagrodzenie chorobowe: 1812,09 zł / 30 * 80% * 7 (dni choroby z wynagrodzeniem chorobowym) = 338,26 zł

I teraz obliczanie zasiłku chorobowego 2018 za okres od 8 do 22 czerwca:

Zasiłek chorobowy: 1812,09 zł / 30 * 80% * 17 (dni choroby z zasiłkiem) = 724,84 zł

Oczywiście jeśli płatnikiem zasiłku chorobowego jest bezpośrednio ZUS, to zasiłku tego pracodawca nie musi już naliczać. Pozostaje nam jeszcze wyliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

2100 zł – 2100 zł / 30 * 22 (dni choroby łącznie) = 560 zł

W czerwcu 2018 roku pracownik otrzyma zatem kwotę 560 zł tytułem wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, kwotę 338,26 zł tytułem wynagrodzenia chorobowego oraz kwotę 724,84 zł tytułem zasiłku chorobowego.

Przykład 2. Pracownik został zatrudniony w dniu 1 października 2017 z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł. Od stycznia 2018 jego wynagrodzenie wynosi 3200 zł, a ponadto w marcu otrzymał on 190 zł tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, w maju 2018 kwotę 59 zł tytułem dodatku za pracę w porze nocnej. W okresie od 2 do 27 lipca 2018 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy pracy. Było to jego pierwsze zwolnienie lekarskie w tym roku, ale ponieważ spowodowane zostało wypadkiem przy pracy, to pracownikowi od razu należy się zasiłek chorobowy, a nie liczy się tych 33 dni wynagrodzenia chorobowego. Czas na obliczanie zasiłku chorobowego 2018:

Krok pierwszy: Podstawa zasiłku brutto: (3 * 3000 zł + 6 * 3200 zł + 190 zł + 59 zł) / 9 = 3161 zł

Krok drugi: podstawa zasiłku netto: 3161 zł – 13,71% z 3161 zł = 2727,63 zł

Krok trzeci: zasiłek chorobowy: 2727,63 zł / 30 * 100% * 26 (dni choroby) = 2363,95 zł

Jak widzisz, obliczanie zasiłku chorobowego 2018 nie jest skomplikowane. Pokażmy teraz, jak to wygląda na niepełnym etacie.

Przykład 3. Pracownik pracuje na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 1800 zł oraz dodatkiem funkcyjnym stałym, niepomniejszanym za czas choroby, w kwocie 250 zł. W lutym otrzymał on ponadto nagrodę jubileuszową w kwocie 1600 zł. Pracownik ten przebywał na zwolnieniu lekarskim od 7 do 25 maja, a następnie od 1 do 26 października 2018. Ponieważ między majowym a październikowym zwolnieniem lekarskim przerwa przekroczyła 3 miesiące, dla października należy na nowo ustalić podstawę do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku. Podstawa zasiłku chorobowego brutto wyniesie 1800 zł, gdyż ani dodatek funkcyjny, ani nagroda jubileuszowa nie wliczają się do niej (dlaczego, wiesz już z powyższego omówienia).

Krok pierwszy: podstawa brutto: 1800 zł

Krok drugi: podstawa netto: 1800 zł – 13,71% z 1800 zł = 1553,22 zł

Krok trzeci: wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 do 14 października (mijają 33 dni choroby w tym roku): 1553,22 zł / 30 * 80% * 14 = 579,87 zł

Krok czwarty: zasiłek chorobowy za okres od 15 do 26 października: 1553,22 zł / 30 * 80% * 12 (dni choroby z zasiłkiem) = 497,03 zł.

Krok piąty: wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 1800 zł – 1800 zł / 30 * 26 (dni choroby łącznie) = 240 zł.

Za październik pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 240 zł, dodatek funkcyjny 250 zł, wynagrodzenie chorobowe 579,87 zł oraz zasiłek chorobowy 497,03 zł.

Jedna uwaga – gdyby w tym przykładzie pracownik w okresie październikowego zwolnienia lekarskiego przebywał w szpitalu, to zasiłek chorobowy (ale nie wynagrodzenie chorobowe) liczylibyśmy jako 70% podstawy, a nie 80% podstawy. Wynika to wprost z przepisów ustawy zasiłkowej – zasiłek chorobowy za czas pobytu w szpitalu (o ile nie jest to okres ciąży czy wypadku przy pracy) wynosi 70% podstawy.

Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 nie jest skomplikowane, należy dopilnować kilku omówionych w niniejszym

obliczanie-zasilku-chorobowego-2018

obliczanie-zasilku-chorobowego-2018

artykule zasad. Warto również od czasu do czasu policzyć to ręcznie, choćby dla utrwalenia wiedzy nawet, jeśli obliczanie zasiłku chorobowego 2018 w zakładzie pracy odbywa się za pomocą dedykowanego oprogramowania.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • kalkulator wynagrodzenia chorobowego 2018
 • kalkulator chorobowego 2018
 • kalkulator zasiłku chorobowego 2018
 • jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe 2018
 • podstawa wynagrodzenia chorobowego 2018
 • zasiłek chorobowy 2018
 • kalkulator l4 2018
 • jak obliczyć zasiłek chorobowy 2018
 • jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe 2018
 • podstawa do zasiłku chorobowego 2018

Podobne wpisy:

8 Comments on "Obliczanie zasiłku chorobowego 2018 – przykłady"

 1. W okresie 1.02-30.11.2017 otrzymywalam comiesieczna nagrodę za dodatkowe obowiązki w wysokości 1393zl. Do tego wynagrodzenie 2089zl (kwoty netto). Ponadto w listopadzie i grudniu otrzymałam nagrody regulaminowe ok. 1500 zł każda. W lutym 2018 moje wynagrodzenie miesięczne wzrosło do kwoty 2300zl miesięcznie. Od 22 sierpnia jestem na zwolnieniu lekarskim z tytułu ciąży. Na koniec miesiąca otrzymałam wynagrodzenie z zasilkiem w wysokości 2308zl. Moim zdaniem przy obliczaniu popelniono błąd i nie uwzgledniono nagród które otrzymałam w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zwolnieniem. Skladka chorobowa została napewno naliczona od wszystkich składników. Co zrobić w tej sytuacji? Czy możliwe jest ze takich składników wynagrodzenia nie uwzględnia się w obliczeniach?

  • Jeśli została od nich naliczona składka chorobowa, to one co do zasady powinny zostać w podstawie uwzględnione. Nie uwzględnia się w podstawie chorobowego jedynie tych składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie niezdolności do pracy. Te nagrody, jeśli nawet były wypłacone jedynie w dwóch miesiącach, wchodzących do tych 1 miesięcy branych do ustalenia podstawy, powinny zostać do podstawy wliczone. Jeśli to ZUS wypłaca zasiłek, a nie pracodawca, to możliwe, że pracodawca nie wykazał ich w formularzy Z-3.

 2. Obliczyłam wysokość swojego zasiłku wg powyższego przykładu, a przy przelewie z ZUS-u miałam niemiłą niespodziankę, bo od końcowego wyniku odjęli mi jeszcze 18% podatku dochodowego…

  • Zgadza się – w przykładzie liczone są kwoty brutto, natomiast sam zasiłek chorobowy zwolniony jest ze składek ZUS, ale już nie z podatku dochodowego. A ponieważ płatnikiem zasiłku w Pani wypadku był ZUS, to ZUS naliczył zaliczkę na podatek i pobrał ją z kwoty zasiłku.

   O tym, jak się liczy wynagrodzenia i zasiłki chorobowe w kwotach netto napiszemy już niebawem.

 3. “2100 zł – 2100 zł / 30 * 22 (dni choroby łącznie) = 560 zł”
  Uprzejmie proszę o objaśnienie wyliczenia, bo mnie wychodzi “0”
  2100 – 2100 = 0 : 30 = 0 x 22 = 0 ???

  • Najpierw dzielenie i mnożenie, a potem odejmowanie, a więc najpierw 2100 dzielimy przez 30 i mnożymy przez 22, a dopiero otrzymany wynik odejmujemy od 2100.

 4. od 8 do 22 czerwca jest 15 dni – wtedy Państwa przykład ma sens:

  “I teraz obliczanie zasiłku chorobowego 2018 za okres od 8 do 22 czerwca:
  Zasiłek chorobowy: 1812,09 zł / 30 * 80% * 17 (dni choroby z zasiłkiem) = 724,84 zł”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany


*