Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę

O wynagrodzeniach chorobowych i zasiłkach pracownika pisałem już w artykule „Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki – omówienie zagadnienia“. W niniejszym artykule omówię, kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę.

Co do zasady, aby uzyskać prawo do zasiłku, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, w dniu, w którym powstała niezdolność do pracy, dana osoba musi być objęta dobrowolnym (np. zleceniobiorca) albo obowiązkowym (pracownik) ubezpieczeniem chorobowym. Warunek taki z reguły w większości przypadków jest spełniony, gdyż pracownik, pracując w oparciu o umowę o pracę, jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Po drugie natomiast, aby uzyskać prawo do zasiłku należy posiadać odpowiednio długi okres obowiązywania tego ubezpieczenia chorobowego – posiadać tzw. okres wyczekiwania.

Okres wyczekiwania wynosi 30 dni, jeśli osoba jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, oraz 90 dni, jeśli objęta jest ubezpieczeniem chorobowym dobrowolnym (np. zleceniobiorca albo osoba, prowadząca działalność gospodarczą). Aby jednak otrzymać prawo do zasiłku po rozwiązaniu umowy o pracę, należy spełnić jeszcze jeden warunek.

Rozwiązanie umowy a zasiłek chorobowy

Osoba ubezpieczona, która chciałaby otrzymać zasiłek po rozwiązaniu umowy, musi posiadać okres wyczekiwania, przy czym okres ten musi uzyskać jeszcze w trakcie trwania ubezpieczenia (czyli w trakcie obowiązywania umowy). Przykładowo jeśli dana osoba podjęła zatrudnienie 5 miesięcy po zakończeniu studiów, to obowiązuje ją 30 – dniowy okres wyczekiwania. Jeśli od dnia zawarcia umowy o pracę do jej rozwiązania minie mniej niż 30 dni, taka osoba nie posiada okresu wyczekiwania (30 dni ubezpieczenia chorobowego), zatem nie będzie jej przysługiwać prawo do zasiłku, gdyby w trakcie zatrudnienia poszła na zwolnienie lekarskie, a umowa o pracę rozwiązała się.

Jeśli pracownik posiada okres wyczekiwania i zachoruje w trakcie trwania umowy o pracę, to za pierwsze 33 dni (albo 14 dni, jeśli pracownik ma ukończone 50 lat) wynagrodzenie chorobowe zapłaci pracodawca. Jeśli natomiast umowa o pracę rozwiązała się w trakcie tych 33 dni i podczas pobytu pracownika na zwolnieniu lekarskim, to do dnia rozwiązania umowy pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, a następnie ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Podobnie w przypadku zleceniobiorcy, przy czym obowiązuje go odpowiednio dłuższy okres wyczekiwania (90 dni przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym). W niektórych jednak wypadkach zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego pomimo faktu, iż nie upłynął jeszcze 90 – dniowy okres wyczekiwania. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego m.in.:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, objętym ubezpieczeniem chorobowym lub jeśli przystąpili do takiego ubezpieczenia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia studiów lub pozyskania dyplomu ukończenia studiów
 • ubezpieczonym, jeśli pozostają niezdolni do pracy z powodu choroby zawodowej lub wypadku w pracy czy w drodze do pracy (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego)

Zasiłek po zakończeniu umowy o pracę

Zasiłek chorobowy może przysługiwać też pracownikowi czy zleceniobiorcy, który rozchoruje się już po zakończeniu umowy o pracę czy umowy zlecenia. Aby jednak taki zasiłek uzyskać, należy spełnić łącznie kilka warunków:

 • niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia (czyli od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę czy zlecenia), a także niezdolność ta musi trwać co najmniej 30 dni (chyba, że jest to choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, albo choroba, której objawy uwidoczniły się po upływie 14 dni. W takim wypadku niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 3 miesięcy i trwać przynajmniej 30 dni)
 • osoba na zwolnieniu lekarskim nie może posiadać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo osoba taka nie może podjąć ani kontynuować działalności zarobkowej, która to działalność mogłaby być podstawą do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym (czyli nie można podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę czy zlecenie, jak również rozpocząć prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • chory nie uzyskał prawa do zasiłku, czyli nie uzyskał odpowiedniego okresu wyczekiwania jeszcze podczas obowiązywania umowy.

Przykład:

W dniu 1 lutego 2012 roku pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny do dnia 30 kwietnia 2012 roku. W dniu 28 kwietnia pracownik rozchorował się i poszedł na zwolnienie lekarskie. Pracownik posiada już okres wyczekiwania (30 dni ubezpieczenia chorobowego), zatem za okres od 28 do 30 kwietnia (do ustania zatrudnienia) wynagrodzenie chorobowe wypłaci pracodawca, a od dnia 1 maja pracownik będzie miał prawo do zasiłku.

Przykład:

W dniu 1 lutego 2012 roku pracownik zawarł umowę o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 roku. Wcześniej przez 4 miesiące pracownik pozostawał zarejestrowany jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. W dniu 7 lutego pracodawca wypowiedział umowę o pracę, a okres wypowiedzenia upłynął 25 lutego (tutaj więcej na temat: obliczanie okresów wypowiedzenia). Pracownik nie posiada zatem okresu wyczekiwania, więc gdyby po zakończeniu umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie po zakończeniu umowy o pracę

Zwolnienie lekarskie po zakończeniu umowy o pracę

poszedł na zwolnienie lekarskie, nie nabędzie prawa do zasiłku.

Masz jakieś pytania czy wątpliwości? Podziel się w komentarzach.

Osoby, które odwiedziły tą stronę, znalazły ją szukając::

 • zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia
 • zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
 • zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia 2012
 • zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy
 • zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę
 • zasiek chorobowy
 • zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy 2012
 • chorobowe po ustaniu zatrudnienia 2012
 • chorobowe po ustaniu zatrudnienia
 • l4 po ustaniu zatrudnienia
Podziel się ze znajomymi na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Pinger
 • Twitter
 • Śledzik
 • Blogger.com